A New Mind - A New Life


Cải thiện khả năng tư duy và IQ - A New Mind Clinic

Tuỳ vài nhu cầu từng người, trường hợp cải thiện khả năng tư duy và IQ, chuyên viên sẽ gắn sợi dây nối vào từng điểm riêng biệt vào trước và sau gáy để chắc chăn rằng liệu trình sẽ phù hợp với yêu cầu đề ra. Đối với việc cải thiện khả năng tư duy và IQ, A New Mind ko quy đinh về số làn trị liệu.

  • 1 buổi trị liệu:                         500,000 VND
  • 1 buổi đánh giá và tư vấn:     500,000 VND
Giảm 10% cho trường hợp trên 5 buổi trị liệu + 5 buổi đánh giá